tel: +48 514 455 064

Procedury funkcjonowania Centrum Terapii i Rozwoju Sensorek w Płocku w stanie epidemii Covid – 19

Posted On 14 stycznia 2022

Cel wdrażanych procedur w zakresie zapobiegania COVID-19:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności Sensorka
 • Ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich na terenie Centrum w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Centrum.

Terapeuci Centrum pracują w różne dni, i zaczynają o różnych godzinach, by jak najmniej spotykali się w części wspólnej.

 • Terapeuci zachowują dystans kontaktując się ze sobą telefonicznie.
 • Zadania i procesy wymagające ścisłej interakcji podlegają modyfikacji, aby fizyczna odległość pomiędzy pracownikami gwarantowała zachowanie bezpieczeństwa pracy tj. minimum -2 m.
 • Wprowadza się zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. pomieszczenia gospodarczego co umożliwi zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.
 • Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej w tym maski lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji rąk.

Pracownicy Centrum podejmują następujące czynności:

Przed rozpoczęciem pracy pracownicy oraz klienci poddani są mierzeniu temperatury. Każdy terapeuta pracuje w przypisanym dla niego gabinecie. Preferuje się kontakt telefoniczny (wewnętrzne łącze telefoniczne) pomiędzy terapeutami oraz pracownikami administracji.

Przed wejściem do gabinetu pracownicy zobligowani są do: umycia rąk wodą z mydłem,

noszenie osłony nosa i ust (maseczka), ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników wynoszącą – 2 metry.

dezynfekowania dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

nie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

II. Zmiany w organizacji pracy w Centrum

 • Na diagnozę, terapię, zajęcia grupowe przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym.
 • Klienci stawiają się na spotkanie nie wcześniej jak 5 min. przed rozpoczęciem spotkania.
 • Rodzic/opiekun prawny przed rozpoczęciem wizyty wypełnia kartę wywiadu epidemiologicznego.
 • Konsultacje, porady udzielane są telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatorów.
 • Nie przyjmujemy nie umówionych klientów.
 • W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o  warunkach pracy w Centrum w związku z epidemią Covid-19.
 • Niewyrażenie zgody (na warunki, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 • Przed wejściem do gabinetu osoba badająca dziecko jest zobowiązana do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 • Rodzic oczekuje w korytarzu Centrum mając przesłonięte usta  i nos, w odstępie 2 m od pozostałych osób.
 • Dziecko umówione na spotkanie pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 • Rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe.
 • Zapewnia się taką organizację pracy, by uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych dzieci. Ustala się rozdział czasowy w przyjmowaniu dzieci na zajęcia.

Obecność na terenie Centrum przebiega według zasad:

 • Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do Centrum i przy wejściu przekazuje je pracownikowi (rodzic/opiekun pozostaje na zewnątrz budynku Centrum lub w korytarzu zachowując dystans 2 m);
 • Dziecko wyposażone jest w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka/ przyłbica);
 • Ze środków ochrony osobistej korzysta również specjalista (rękawiczki, maseczka/ przyłbica);
 • Spotkanie odbywa się w wyznaczonym gabinecie, który wcześniej został odpowiednio przygotowany pod względem sanitarnym;
 • Badany – badający zachowują bezpieczną odległość minimum 2m;
 • Przed opuszczeniem Centrum zabezpiecza się używane przez dziecko środki ochrony osobistej.

III. Przestrzeganie zasad higieny i wdrożenie reżimu sanitarnego w Centrum.

 • Dzieci do Centrum są przyprowadzane /odbierane przez osoby zdrowe.
 • Do Centrum może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Centrum.
 • Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • W korytarzu budynku zorganizowane jest stanowisko do dezynfekcji rąk wyposażone w środki dezynfekcyjne, instrukcję dotyczącą dezynfekcji rąk oraz informację o obowiązku dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby dorosłe (pracowników i klientów).
 • Pracownicy i klienci Centrum zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego wynoszącego 2m oraz zakrywania ust i nosa.
 • Procesy sprzątania pomieszczeń Centrum w tym pomieszczenia sanitarno-higieniczne przeprowadzane są wg ustalonych harmonogramów.
 • Po zakończeniu spotkania dokonuje się szczegółowej dezynfekcji gabinetu oraz wykorzystywanych narzędzi i przyborów, wietrzenie pomieszczenia.
 • Procesy sprzątania są monitorowane.
 • W obiekcie przeprowadzana jest kilka razy dziennie i w razie potrzeby, bieżąca dezynfekcja blatów, stołów, klamek, klawiatury, telefonów, włączników światła i innych powierzchni i elementów wyposażenia często używanego jak również pomieszczeń sanitarno-higienicznych.
 • Pomieszczenia wietrzone są kilka razy dziennie.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, w widocznym miejscu, umieszczone są instrukcje mycia rąk, instrukcje dezynfekcji rąk, informacja o konieczności zakładania maseczki.
 • Z gabinetów Centrum usunięte są przedmioty i sprzęty (tj. dywany, chodniki), których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do Centrum i z Centrum niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.


Procedury sprzątania/dezynfekcji/sterylizacji pomieszczeń i przedmiotów.

 • Po każdorazowym opuszczeniu przez klienta gabinetu, sekretariatu, korytarza, czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci i pracownicy, tj. klamki, drzwi wejściowe, blaty, krzesła, podłogi.
 • Powierzchnie płaskie dezynfekowane są ciepłą wodą z płynem do mycia podłóg z użyciem środka pow. 60% alkoholu oraz Domestos.
 • Do dezynfekcji blatów, krzeseł, klamek używa się płynu DS1 pow. 60% alkoholu oraz płynu Orlen Oil do dezynfekcji o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym.
 • Pomieszczenia Centrum są wietrzone po każdorazowym opuszczeniu przez klienta gabinetu co najmniej 15 min.
 • Regularnie sprawdzana jest wentylacja pomieszczeń, drożność otworów wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami administratora budynku.
 • Toalety dezynfekowane są na bieżąco przy użyciu środków dezynfekujących.

Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia  u pracownika/klienta zakażenia Covid-19.

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gorączka) osoba nie jest wpuszczona na teren Centrum.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika/klienta przebywającego w Centrum niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, temperatura powyżej 37,5OC należy niezwłocznie odizolować osobę poprzez umieszczenie w wolnym gabinecie z zapewnieniem minimum 2 m

Gdy sytuacja dotyczy dziecka niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów   o konieczności pilnego odbioru dziecka z Centrum.

3. Ustala się obszar, w którym poruszał się i przebywał podejrzany  o zakażenie pracownik/klient, jak również wykazu osób z którymi miał kontakt (zgodnie z listą klientów przyjętych danego dnia).

4. Pomieszczenia Centrum poddane są dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, blaty, uchwyty, podłogi, krzesła itp. oraz wietrzeniu co najmniej 15 min. ) 


Written by Monika

Related Posts

Terapia czaszkowo – krzyżowa w Płocku

Terapia czaszkowo – krzyżowa w Płocku

Drugie spotkanie z terapią Położyłam się w ubraniu na kozetce w gabinecie fizjoterapeutycznym. Nie jest łatwo się położyć i odprężyć. Pojawia się ból w okolicy lędźwiowo - krzyżowym w pozycji na wznak. Przez moją głowę przelatuje z tysiąc myśli. Jedna jest zwłaszcza...

Integracja sensoryczna i jej zaburzenia

Integracja sensoryczna i jej zaburzenia

Pojęcie integracji sensorycznej - co się za tym kryje? Dużo mówi się o integracji sensorycznej, ale czy jest to pojęcie znane i rozumiane? Spróbuję to  wyjaśnić w prostych słowach, ale jeśli chodzi o temat układu nerwowego, to nie należy on do łatwych. Integracja...

Dorastając, byłam dziwacznym dzieckiem.

Dorastając, byłam dziwacznym dzieckiem.

Kilka słów wstępu Opisana poniżej historia jest prawdziwa. Ilu z nas borykało się lub nadal boryka się z problemami sensorycznymi. Jako dorośli ludzie potrafimy sobie z nimi radzić. Nie zakładamy ubrań, których struktura nas drażni, nie jemy tego, co nam w buzi...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *