tel: +48 514 455 064

Regulamin

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU

„SENSOREK”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Firma Centrum Terapii i Rozwoju „Sensorek” Monika Karasek zwana dalej również Sensorkiem jest podmiotem, prowadzącym zajęcia terapeutyczne i rozwijające dla dzieci.
 2. Siedzibą firmy jest: Płock, ul. Wyszogrodzka 80A.
 3. Zajęcia prowadzone są w siedzibie firmy lub w domu dziecka.
 • 2

Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
 2. terminowe dokonanie opłaty za wybrane zajęcia,
 3. akceptacja regulaminu zajęć.
 • 3

Organizacja zajęć

 1. Zajęcia są prowadzone dla  dzieci od szóstego miesiąca życia.
 2. Spotkania odbywają się w dni i godziny określone przez organizatora, o wyborze grupy decydują prowadząca zajęcia po konsultacji z rodzicem lub opiekunem.
 3. Liczba miejsc jest ograniczona, osoby, które wykupiły abonament mają zapewnione miejsce w grupie.
 4. Osoby, które wykupują jednorazowe uczestnictwo w zajęcia zobowiązane są zgłosić swoje uczestnictwo u organizatora najpóźniej dzień przed mającymi się odbyć zajęciami.
 5. Organizator zajęć zapewnia wszelkie materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach w tym materiały plastyczne i papiernicze.
 6. Rodzice lub opiekunowie za wyjątkiem zajęć Smyko-Multisensoryki, mogą przebywać razem z dziećmi podczas zajęć tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.
 7. W przypadku spóźnienia dziecka na zajęcia, zajęcia nie podlegają wydłużeniu,
 8. W zajęciach mogą brać udział jedynie zdrowe dzieci tj. bez kataru kaszlu i innych podobnych objawów.
 9. Prowadząca zajęcia uprawniona jest do wyproszenia rodziców lub opiekunów z zajęć, gdy ich zachowanie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lub powoduje dyskomfort całej grupy lub poszczególnych jej członków.
 10. Za wszelkie szkody materialne spowodowane przez dziecko w siedzibie firmy odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 11. Dziecko może przebywać w sali terapeutycznej jedynie za zgodą i w obecności terapeuty.
 12. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest ewidencjonowane. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego potwierdzenia obecności dziecka na zajęciach.
 • 4

Wizerunek uczestników

 1. Rodzic lub opiekun wyraża zgodę, aby podczas zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom oraz umieszczane na stronie internetowej oraz na profilu na portalu społecznościowym. W przypadku braku zgody rodzic lub opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie (przed rozpoczęciem zajęć).
 2. Jeśli rodzic lub opiekun nie wyraża zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku oraz wizerunku swojego dziecka, oznacza to, że będzie fotografowany jedynie w tle w taki sposób aby na podstawie zdjęcia nie można było rozpoznać twarzy osoby (w tle, z profilu, tyłem).
 3. Zabronione jest wykonywanie zdjęć dzieciom roznegliżowanym, płaczącym lub w innych sytuacjach mogących prowadzić do naruszenia ich godności lub prywatności.
 4. Rodzice lub opiekunowie mają prawo do fotografowania, filmowania swoich dzieci oraz do umieszczania tych materiałów w Internecie, jeśli nie narusza tym samym prawa innych uczestników do ochrony wizerunku.
 • 5

Ubiór uczestników zajęć

 1. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia dziecku odpowiedniego stroju, w postaci t-shirt’u z długim rękawem oraz spodni dresowych lub leginsów.
 2. Dzieci biorą udział w zajęciach boso lub w skarpetach antypoślizgowych.
 3. Z uwagi na charakter zajęć rodzice lub opiekunowie akceptują, że ubrania dzieci mogą ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu.
 4. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne powstałe w ubiorze dziecka.
 • 6

Płatność

 1. Opłaty za zajęcia uiszczane są gotówką lub przelewem na poniższy numer rachunku bankowego prowadzony przez Alior Bank S.A…………………………………………… …………………………………………………..……..
 2. W tytule przelewu bankowego należy podać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę formy zajęć oraz miesiąc, za który wpłata jest wnoszona.
 3. Opłaty za zajęcia uiszczane są z góry. Rachunek za zajęcia wystawiany jest na koniec miesiąca po przeprowadzeniu planowanych zajęć.
 4. Wszelkie opłaty należy uiścić najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem zajęć. Brak uiszczenia opłaty w/w terminie może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia dziecka na zajęcia.
 • 7

Odwołanie zajęć

 1. O każdej planowanej nieobecności podczas zajęć należy powiadomić terapeutę na jeden dzień przed planowanymi zajęciami.
 2. Uczestnik może odwołać zajęcia telefonicznie pod numerem telefonu 514455064 lub 531292181
 3. W przypadku nie odwołania zajęć w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 uczestnik traci 100% uiszczonej opłaty oraz uczestnikowi nie przysługuje prawo odbycia zajęć w innym terminie.
 4. W przypadku odwołania zajęć w terminie, o którym mowa w §6 ust. 1 uczestnikowi przysługuje prawo odbycia zajęć w innym terminie. W przypadku braku dogodnych terminów, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę z poprzedniego miesiąca.
 5. W przypadku odwołania zajęć przez prowadzącą zajęcia uczestnikowi przysługuje prawo odbycia zajęć w innym terminie, w tym samym miesiącu kalendarzowym, a gdyby nie było takiego terminu opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę lub też kwota ta zostanie uczestnikowi zwrócona.
 • 8

Abonament

 1. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość wykupienia dla dziecka abonamentu obejmującego jedno lub dwa pięćdziesięciominutowe spotkanie w tygodniu.
 2. Zajęcia abonamentowe mogą dotoczyć zajęć grupowych lub indywidualnych.
 3. Wykupienie abonamentu wymaga zawarcia odrębnej umowy.
 4. Rodzice lub opiekunowie wykupujący abonament otrzymują 10% rabatu od ceny określonej w § 9
 5. Wykupienie abonamentu upoważnia równie do otrzymania 10% rabatu od ceny określonej w § 9 na zajęcia indywidualne

Cennik zajęć

Zajęcia indywidualne

Cena

diagnoza integracji sensorycznej

300 zł ( 150 min – trzy spotkania + pisemna diagnoza)

terapia integracji sensorycznej

80 zł/50 min

diagnoza logopedyczna

150 zł/90 min

terapia logopedyczna

80 zł/50 min

konsultacja integracji sensorycznej

100 zł

terapia ręki

60 zł/50 min

wizyty domowe z integracji sensorycznej dla dzieci małych

cena ustalana indywidulanie

Zajęcia grupowe

 

Smykomultisensoryka

35 zł/50 min

Muzyczno – rytmiczne

35 zł/50 min

Językowo – sensoryczne

35 zł/50 min